Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Projektydomow.budnet.pl. Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Państwa komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Państwa zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Państwa przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. O tym jak je wykorzystujemy piszemy poniżęj.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Extradom.pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 27-29, 50-123 Wrocław, tel. 71/715 20 60, e-mail biuro@extradom.pl. Kontakt z nami możliwy jest także za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres iod@extradom.pl.
Kiedy i jakie dane gromadzimy?
1.

Serwis Projektydomow.budnet.pl może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu Projektydomow.budnet.pl, w szczególności:

a) podczas rejestracji konta Użytkownika,
b) podczas zamawiania projektu szczegółowego, kosztów budowy lub analizy działki,
c) podczas transakcji zakupu projektu architektonicznego,
d) podczas składania przez Użytkownika zamówienia na bezpłatny katalog,
e) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo, poprzez czat),
f) automatycznie podczas wizyty w Serwisie Projektydomow.budnet.pl.

2.
Serwis Projektydomow.budnet.pl gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, pseudonim i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, przeglądarka internetowa i system operacyjny.
W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?
1.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu Projektydomow.budnet.pl, takich jak zakup projektu architektonicznego, zamówienie katalogu, złożenie zapytania odnośnie danego projektu.
2.
Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.
3.
Za zgodą użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z branży budowlanej i finansowej celem umożliwienia zaoferowania usług związanych z budową domu.
4.
Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres iod@extradom.pl.
5.
Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Serwis Projektydomow.budnet.pl za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
6.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres iod@extradom.pl.
7.
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
8.
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą Serwisu Projektydomow.budnet.pl.
Bezpieczeństwo danych osobowych
1.
W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
2.
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
3.
Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
4.
Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
1.
Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.
2.
Dostawca naszego systemu informatycznego część swoich serwerów posiada poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w USA i Kanadzie. Może się więc zdarzyć, że część Państwa danych trafi poza obszar EOG. Zadbaliśmy jednak, aby nasz dostawca dawał gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Z kolei w przypadku Kanady obowiązuje decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych.
3.
Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
1.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:

a) rejestracją Użytkownika – do czasu istnienia konta;
b) zakupem projektu architektonicznego – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;
c) działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

2.
Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
3.
Po upływie okresu przechowywania danych będą one trale usunięte lub zanonimizowane.
Jakie prawa przysługują Użytkownikom?
1.

Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
f) usunięcia danych osobowych.

2.
Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres iod@extradom.pl.
3.
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych* (https://giodo.gov.pl/pl/493).
Polityka „cookies”
1.
Serwis zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
2.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i ograniczyć ich dostępność.
9.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:


Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/


Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en


Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek


Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zmiana Polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.
Serwis prowadzi Extradom.plRegulaminPolityka prywatności